三字经全文带拼音

2019-02-16 22:09:11 2 0

rén zhī chū xìng běn shàn

人 之 初 , 性 本 善。

xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn

性 相 近 , 习 相 远。

gǒu bú jiào xìng nǎi qiān

苟 不 教 , 性 乃 迁。

jiào zhī dào guì yǐ zhuān

教 之 道 , 贵 以 专。

xī mèng mǔ zé lín chǔ

昔 孟 母 , 择 邻 处。

zǐ bù xué duàn jī zhù

子 不 学 , 断 机 杼。

dòu yān shān yǒu yì fāng

窦 燕 山 , 有 义 方。

jiào wǔ zǐ míng jù yáng

教 五 子 , 名 俱 扬。关键词:不学

yǎng bú jiào fù zhī guò

养 不 教 , 父 之 过。

jiào bù yán shī zhī duò

教 不 严 , 师 之 惰。

zǐ bù xué fēi suǒ yí

子 不 学 , 非 所 宜。

yòu bù xué lǎo hé wéi

幼 不 学 , 老 何 为。

yù bù zhuó bù chéng qì

玉 不 琢 , 不 成 器。

rén bù xué bù zhī yì

人 不 学 , 不 知 义。

wèi rén zǐ fāng shào shí

为 人 子 , 方 少 时。

qīn shī yǒu xí lǐ yí

亲 师 友 , 习 礼 仪。

xiāng jiǔ líng néng wēn xí关键词:三字经

香 九 龄 , 能 温 席。

xiào yú qīn suǒ dāng zhí

孝 于 亲 , 所 当 执。

róng sì suì néng ràng lí

融 四 岁 , 能 让 梨。

tì yú zhǎng yí xiān zhī

弟 于 长 , 宜 先 知。

shǒu xiào tì cì jiàn wén

首 孝 弟 , 次 见 闻。

zhī mǒu shù shí mǒu wén

知 某 数 , 识 某 文。

yī ér shí shí ér bǎi

一 而 十 , 十 而 百。

bǎi ér qiān qiān ér wàn

百 而 千 , 千 而 万。

sān cái zhě tiān dì rén

三 才 者 , 天 地 人。关键词:全文

sān guāng zhě rì yuè xīng

三 光 者 , 日 月 星。

sān gāng zhě jūn chén yì

三 纲 者 , 君 臣 义。

fù zǐ qīn fū fù shùn

父 子 亲 , 夫 妇 顺。

yuē chūn xià yuē qiū dōng

曰 春 夏 , 曰 秋 冬。

cǐ sì shí yùn bù qióng

此 四 时 , 运 不 穷。

yuē nán běi yuē xī dōng

曰 南 北 , 曰 西 东。

cǐ sì fāng yìng hū zhōng

此 四 方 , 应 乎 中。

yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ

曰 水 火 , 木 金 土。

cǐ wǔ xíng běn hū shù关键词:拼音

此 五 行 , 本 乎 数。

yuē rén yì lǐ zhì xìn

曰 仁 义 , 礼 智 信。

cǐ wǔ cháng bù róng wěn

此 五 常 , 不 容 紊。

dào liáng shū mài shǔ jì

稻 粱 菽 , 麦 黍 稷。

cǐ liù gǔ rén suǒ shí

此 六 谷 , 人 所 食。

mǎ niú yáng jī quǎn shǐ

马 牛 羊 , 鸡 犬 豕。

cǐ liù chù rén suǒ sì

此 六 畜 , 人 所 饲。

yuē xǐ nù yuē āi jù

曰 喜 怒 , 曰 哀 惧。

ài wù yù qī qíng jù

爱 恶 欲 , 七 情 具。

páo tǔ gé mù shí jīn关键词:不学,三字经,全文,拼音

匏 土 革 , 木 石 金。

sī yǔ zhú nǎi bā yīn

丝 与 竹, 乃 八 音。

gāo zēng zǔ fù ér shēn

高 曾 祖 , 父 而 身。

shēn ér zǐ zǐ ér sūn

身 而 子 , 子 而 孙。

zì zǐ sūn zhì xuán zēng

自 子 孙 , 至 玄 曾

nǎi jiǔ zú rén zhī lún

乃 九 族 , 人 之 伦。

fù zǐ ēn fū fù cóng

父 子 恩 , 夫 妇 从。

xiōng zé yǒu dì zé gōng

兄 则 友 , 弟 则 恭。

zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng

长 幼 序 , 友 与 朋。

jūn zé jìng chén zé zhōng

君 则 敬 , 臣 则 忠。

cǐ shí yì rén suǒ tóng

此 十 义 , 人 所 同。

fán xùn méng xū jiǎng jiū

凡 训 蒙 , 须 讲 究。

xiáng xùn gǔ míng jù dòu

详 训 诂 , 明 句 读。

wéi xué zhě bì yǒu chū

为 学 者 , 必 有 初。

xiǎo xué zhōng zhì sì shū

小 学 终 , 至 四 书。

lún yǔ zhě èr shí piān

论 语 者 , 二 十 篇。

qún dì zǐ jì shàn yán

群 弟 子 , 记 善 言。

mèng zǐ zhě qī piān zhǐ

孟 子 者 , 七 篇 止。

jiǎng dào dé shuō rén yì

讲 道 德 , 说 仁 义。

zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ

作 中 庸 , 子 思 笔。

zhōng bù piān yōng bú yì

中 不 偏 , 庸 不 易。

dà xiǎo dài zhù lǐ jì

大 小 戴 , 注 礼 记。

shù shèng yán lǐ yuè bèi

述 圣 言 , 礼 乐 备。

yuē guó fēng yuē yǎ sòng

曰 国 风 , 曰 雅 颂。

hào sì shī dāng fěng yǒng

号 四 诗 , 当 讽 咏。

shī jì wáng chūn qiū zuò

诗 既 亡 , 春 秋 作。

yù bāo biǎn bié shàn è

寓 褒 贬 , 别 善 恶。

sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng

三 传 者 , 有 公 羊。

yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng

有 左 氏 , 有 谷 梁。

jīng jì míng fāng dú zǐ

经 既 明 , 方 读 子。

cuō qí yào jì qí shì

撮 其 要 , 记 其 事。

wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng

五 子 者 有 荀 扬。

wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng

文 中 子 , 及 老 庄。

jīng zǐ tōng dú zhū shǐ

经 子 通 , 读 诸 史。

kǎo shì xì zhī zhōng shǐ

考 世 系 , 知 终 始。

zì xī nóng zhì huáng dì

自 羲 农 , 至 黄 帝。

hào sān huáng jū shàng shì

号 三 皇 , 居 上 世。

táng yǒu yú hào èr dì

唐 有 虞 , 号 二 帝。

xiāng yī xùn chēng shèng shì

相 揖 逊 , 称 盛 世。

xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng

夏 有 禹 , 商 有 汤。

zhōu wén wǔ chēng sān wáng

周 文 武 , 称 三 王。

xià chuán zǐ jiā tiān xià

夏 传 子 , 家 天 下。

sì bǎi zǎi qiān xià shè

四 百 载 , 迁 夏 社。

tāng fá xià guó hào shāng

汤 伐 夏 , 国 号 商。

liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng

六 百 载 , 至 纣 亡。

zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu

周 武 王 , 始 诛 纣。

bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ

八 百 载 , 最 长 久。

zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì

周 辙 东 , 王 纲 坠。

Chěng gān gē shàng yóu shuì

逞 干 戈 , 尚 游 说。

shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó

始 春 秋 , 终 战 国。

wǔ bà qiáng qī xióng chū

五 霸 强 , 七 雄 出。

yíng qín shì shǐ jiān bìng

嬴 秦 氏 , 始 兼 并。

chuán èr shì chǔ hàn zhēng

传 二 世 , 楚 汉 争。

gāo zǔ xīng hàn yè jiàn

高 祖 兴 , 汉 业 建。

zhì xiào ping wáng mǎng cuàn

至 孝 平 , 王 莽 篡。

guāng wǔ xīng wéi dōng hàn

光 武 兴 , 为 东 汉。

sì bǎi nián zhōng yú xiàn

四 百 年 , 终 于 献。

wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng

魏 蜀 吴 , 争 汉 鼎。

hào sān guó qì liǎng jìn

号 三 国 , 迄 两 晋。

song qí jì liáng chén chéng

宋 齐 继 , 梁 陈 承。

wéi nán cháo dū jīn líng

为 南 朝 , 都 金 陵。

běi yuán wèi fēn dōng xi

北 元 魏 , 分 东 西。

yǔ wén zhōu yǔ gāo qí

宇 文 周 , 与 高 齐。

dài zhì suí yì tǔ yǔ

迨 至 隋 , 一 土 宇。

bú zài chuan shī tǒng xù

不 再 传 , 失 统 绪。

táng gāo zǔ qǐ yì shī

唐 高 祖 , 起 义 师。

chú suí luàn chuàng guó jī

除 隋 乱 , 创 国 基。

èr shí chuán sān bǎi zǎi

二 十 传 , 三 百 载。

liáng miè zhī guó nǎi gǎi

梁 灭 之 , 国 乃 改。

liáng táng jìn jí hàn zhōu

梁 唐 晋 , 及 汉 周。

chēng wǔ dài jiē yǒu yóu

称 五 代 , 皆 有 由。

yán sòng xīng shòu zhōu shàn

炎 宋 兴 , 受 周 禅。

shí bā chuán nán běi hùn

十 八 传 , 南 北 混。

liáo yǔ jīn dì hào fēn

辽 与 金 , 帝 号 纷。

dài miè liáo sòng yóu cún

迨 灭 辽 , 宋 犹 存。

zhì yuán xīng jīn xù xiē

至 元 兴 , 金 绪 歇。

yǒu sòng shì yì tong miè

有 宋 世 , 一 同 灭。

bìng zhōng guó jiān róng dí

并 中 国 , 兼 戎 狄。

míng tài zǔ jiǔ qīn shī

明 太 祖 , 久 亲 师。

chuán jiàn wén fāng sì sì

传 建 文 , 方 四 祀。

qiān běi jīng yǒng lè sì

迁 北 京 , 永 乐 嗣。

dài chóng zhēn méi shān shì

迨 崇 祯 , 煤 山 逝。

qīng tài zǔ yīng jǐng mìng

清 太 祖 , 膺 景 命。

jìng sì fāng kè dà dìng

靖 四 方 , 克 大 定。

zhì xuān tǒng nǎi dà tóng

至 宣 统 , 乃 大 同。

shí èr shì qīng zuò zhōng

十 二 世 , 清 祚 终。

dú shǐ zhě kǎo shí lù

读 史 者 , 考 实 录。

tōng gǔ jīn ruò qīn mù

通 古 今 , 若 亲 目。

kǒu ér song xīn ér wéi

口 而 诵 , 心 而 维。

cháo yú sī xī yú sī

朝 于 斯 , 夕 于 斯。

xī zhòng ní shī xiàng tuó

昔 仲 尼 , 师 项 橐。

gǔ shèng xián shàng qín xué

古 圣 贤 , 尚 勤 学。

zhào zhōng ling dú lǔ lún

赵 中 令 , 读 鲁 论。

bǐ jì shì xué qiě qín

彼 既 仕 , 学 且 勤。

pī pú biān xiāo zhú jiǎn

披 蒲 编 , 削 竹 简。

bǐ wú shū qiě zhī miǎn

彼 无 书 , 且 知 勉。

tóu xuán liáng zhuī cì gǔ

头 悬 梁 , 锥 刺 股。

bǐ bú jiào zì qín kǔ

彼 不 教 , 自 勤 苦。

rú náng yíng rú yìng xuě

如 囊 萤 , 如 映 雪。

jiā suī pín xué bú chuò

家 虽 贫 , 学 不 辍。

rú fù xīn rú guà jiǎo

如 负 薪 , 如 挂 角。

shēn suī láo yóu kǔ zhuó

身 虽 劳 , 犹 苦 卓。

sū lǎo quán èr shí qī

苏 老 泉 , 二 十 七。

shǐ fā fèn dú shū jí

始 发 奋 , 读 书 籍。

bǐ jì lǎo yóu huǐ chí

彼 既 老 , 犹 悔 迟。

ěr xiǎo shēng yí zǎo sī

尔 小 生 , 宜 早 思。

ruò liáng hào bā shí èr

若 梁 灏 , 八 十 二。

duì dà tíng kuí duō shì

对 大 廷 , 魁 多 士。

bǐ jì chéng zhòng chēng yì

彼 既 成 , 众 称 异。

ěr xiǎo shēng yí lì zhì

尔 小 生 , 宜 立 志。

yíng bā suì néng yǒng shī

莹 八 岁 , 能 咏 诗。

mì qī suì néng fù qí

泌 七 岁 , 能 赋 棋。

bǐ yǐng wù rén chēng qí

彼 颖 悟 , 人 称 奇。

ěr yòu xué dāng xiào zhī

尔 幼 学 , 当 效 之。

cài wén jī néng biàn qín

蔡 文 姬 , 能 辨 琴。

xiè dào yùn néng yǒng yín

谢 道 韫 , 能 咏 吟。

bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn

彼 女 子 , 且 聪 敏。

ěr nán zǐ dāng zì jǐng

尔 男 子 , 当 自 警。

táng liú yàn fāng qī suì

唐 刘 晏 , 方 七 岁。

jǔ shén tóng zuò zhèng zì

举 神 童 , 作 正 字。

bǐ suī yòu shēn yǐ shì

彼 虽 幼 , 身 已 仕。

ěr yòu xué miǎn ér zhì

尔 幼 学 , 勉 而 致。

yǒu wéi zhě yì ruò shì

有 为 者 , 亦 若 是。

quǎn shǒu yè jī sī chén

犬 守 夜 , 鸡 司 晨。

gǒu bù xué hé wéi rén

苟 不 学 , 曷 为 人。

cán tǔ sī fēng niàng mì

蚕 吐 丝 , 蜂 酿 蜜。

rén bù xué bù rú wù

人 不 学 , 不 如 物。

yòu ér xué zhuàng ér xíng

幼 而 学 , 壮 而 行。

shàng zhì jūn xià zé mín

上 致 君 , 下 泽 民。

yáng míng shēng xiǎn fù mǔ

扬 名 声 , 显 父 母。

guāng yú qián yù yú hòu

光 于 前 , 裕 于 后。

rén yí zǐ jīn mǎn yíng

人 遗 子 , 金 满 赢。

wǒ jiào zǐ wéi yì jīng

我 教 子 , 惟 一 经。

qín yǒu gōng xì wú yì

勤 有 功 , 戏 无 益。

jiè zhī zāi yí miǎn lì

戒 之 哉 , 宜 勉 力。
本文标题:三字经全文带拼音
本文链接:https://www.llysc.cn/content/24-24696.html
创建时间:2019-02-16 22:09:11
更新时间:2020-03-28 07:49:53
文章标签:不学三字经全文拼音
展开全文
() ()
MIP.watch('f1', function (newVal, oldVal) { if(newVal > 0) { fetch(' https://www.llysc.cn/site/request/log/fuck?type=0&id1=24696&id2=24') .then(function (res) { //console.log('赞成功!') }) .catch(function (err) { //console.log('赞失败!') }) } }); MIP.watch('f2', function (newVal, oldVal) { if(newVal > 0) { fetch(' https://www.llysc.cn/site/request/log/fuck?type=1&id1=24696&id2=24') .then(function (res) { //console.log('踩成功!') }) .catch(function (err) { //console.log('踩失败!') }) } });

相关文章推荐

[摘抄] 关于读书好处的名言精选大全

2019-02-16 孔子名言大全
其一:劳动是知识的源泉;知识是生活的指南。知识是智慧的火炬。不吃饭则饥,不读书则愚。不向前走,不知路远;不努力学习,不明白真理。树不修,长不直;人不学,没知识。蜂采百花酿甜蜜,人读群书明真理。宝剑不磨要生锈;人不学习要落后。茂盛的禾苗需要水分;成长的少年需要学习。星星使天空绚烂夺目;知识使人增长才干。造烛求明,读书求理。粮食补身体,书籍丰富智慧。其二:1、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随——韩愈...阅读全文»

二年级下册语文期末综合测试卷

2019-02-16 下册年级语文
一、识字与写字(50分)1.看拼音写词语。(12分)xiǎoxīchìbǎnglóutīshìjiègēbōkuājiǎng2.在正确的读音下面画“√”。(6分)收藏(zàngcáng)隐(yǐngyǐn)约泥泞(nìngníng)宝藏(zàngcáng)膝(xīqī)盖拎着(zhèzhe)3.比一比,再组成词语。(6分)提()坡()jiàn()间题()破()jiān()4.把下面四字词语补充完整...阅读全文»

二年级语文期末测试卷

2019-02-16 年级语文
一个学期的学习顺利结束了,同学们都将满载着收获的喜悦走进轻松的暑假,这份试卷一定能让你大显身手,加油吧,孩子!一、读拼音,我能正确写词语。(15分)cǎihóngfùjìnyánshízhīzhūnǎojīnpīpíngfènghuángpòsuìjìxùjiāoàoqīfùchìbǎngzhēnzhūyánhánkuājiǎng二、看看它们有什么不同,然后组成词语写下来。(10分)商()蜂()纱...阅读全文»

二年级语文第六单元测试卷

2019-02-16 单元年级语文
一、看拼音,写词语。(共28分)wěidàxīshēnɡmínbīnɡshōumǎichūmàiɡuānɡrónɡ()()()()()()chénɡshìjiàzhíkètīnɡzhúlóuértónɡzhúdíwūdǐnɡ()()()()()()()yǔmáolǐxiǎnɡxiānyànbìjiānɡhǎiguīyōuměihǎifánɡ()()()()()()()duījīshēnlánɡāo...阅读全文»

幸灾乐祸同义词

2019-02-16
有时同学朋友之间开玩笑也会幸灾乐祸,那么我们来分析一下。同义词:落井下石、坐视不救幸灾乐祸,汉语成语。拼音:xìngzāilèhuò释义:幸:高兴。指人缺乏善意,在别人遇到灾祸时感到高兴。南北朝·颜之推《颜氏家训·诫兵》:“若居承平之世;睥睨宫阃;幸灾乐祸;首为逆乱;……此皆陷身灭族之本也。”为什么会幸灾乐祸?史密斯在这本书中认为,幸灾乐祸这个看起来有悖常理的情感,对人来说是有适应意义的。人们多通...阅读全文»

[教案范文] 学习单韵母a o e的老师教案

同学们,有不认识的字怎么办?今天我们就来学习汉语拼音,因为学会了汉语拼音,你们自己就可以读带有拼音的故事书,而且还能学会很多的汉字。下面给大家分享的是学习单韵母aoe的老师教案,供参考。一、教材分析本课包括三部分内容。第一部分是三个单韵母a、o、e,配有一幅图画。图中,一个小女孩在唱歌,她张大嘴巴发的声音“啊”提示a的音,小女孩的头部和小辫子构成的图形提示a的形。一只公鸡正在打鸣,公鸡打鸣的声音“...阅读全文»

千字文全文拼音

2019-02-16
《千字文》既是一部流传广泛的童蒙读物,也是中国传统文化的一个组成部分。小编为您带来了千字文全文拼音的版本,请慢慢欣赏。千字文全文拼音版天地玄黄tiāndìxuánhuáng,宇宙洪荒yǔzhòuhónghuāng,日月盈昃rìyuèyíngzè,辰宿列张chénxiùlièzhāng,寒来暑往hánláishǔwǎng,秋收冬藏qiūshōudōngcáng。闰余成岁rùnyúchéngsuì,...阅读全文»

拼音节有哪些

2019-02-16
拼音是学习中文非常重要的基础内容,三拼音节是其中比较有难度的部分,下面小编带您来了解相关的内容。“三拼音节”都有三部分组成:声母+介母(iuü)+韵母。quan当然是三拼音节,因为它的声母是q,介母是ü,韵母是an。例如,在xiong中,x是声母,i是介母韵母,ong也是韵母,形成了三个拼音成分的一个音节。这样的三拼音节还有:xiao,chuan,duan等等。三拼音节(10个):iauauoua...阅读全文»

钩心斗角的成语解释

2019-02-16 成语解释
【成语】:钩心斗角【拼音】:gōuxīndujiǎo【简拼】:gxdj【解释】:心:宫室中心;角:檐角。原指宫室建筑结构的交错和精巧。后比喻用尽心机,明争暗斗。【出处】:唐·杜牧《阿房宫赋》:“各报地势,钩心斗角。”【示例】:但他人谁会想到他为了争一点无聊的名声,竟肯如此~,无所不至呢。鲁迅《两地书》十五【近义词】:明争暗斗【反义词】:开诚相见、肝胆相照【语法】:作谓语、定语;指明争暗斗【顺接】:...阅读全文»

八年级上册第一单元复习课参考课件语文版

2019-02-16 复习年级课件
【积累与表达】1.给下列加点的字注音。渺小()潇洒()古刹()滟滪()木橹()剔透()仲春()谛听()参差()轨迹()勾勒()隐匿()竹篙()瞬息()摇曳()璀璨()2.根据拼音写汉字。荡yànɡ()犬fèi()颠bō()móu()子安mì()shān()然cānɡ()桑chán()岩沟hè()喧xiāo()杂tà()biān()骨3.请从下面两个句子中任选一句加以品析。(1)那蓝锦缎似的湖面上,...阅读全文»

图文推荐

2019-02-16
预习积累:1.朗读课文,了解有关筏子的知识。2.搜集有关黄河的知识、古诗词。相关课程标准:1.在诵读课文的基础上,理清思路,理解、分析主要内容。2.对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验。教学目标:1.理清文章脉络,学习作者全方位运用衬托和对比手法的作用。2.学习艄公的勇敢和智慧、镇静和机智的品质,培养勇于战胜困难的勇气和智慧。评价任务:1.跳读课文,找出并体会运用衬托和对比的句段。2.理解以...阅读全文»
2019-02-16
《华胥引》是小编我最喜欢的小说了,这部小说小编已经看了不下五次,每一次看都被其中的五段感情伤得心肝肺疼。不管是《华胥引》中的君拂和苏誉、宋凝和沈岸、容垣和莺歌、公仪斐和卿酒酒,或者是慕容安和苏珩。他们的凄美爱情,让我们看尽了人世间的所有爱恨情仇!下面就让我们一起来开启这段虐心之旅吧!01、卫国公主叶蓁(君拂)和陈国世子苏誉,一段千古空前的爱情绝唱如果用生命来换取一个过往完美的幻境,你是否答应呢?叶...阅读全文»
2019-02-16
单选题1.电工仪表的准确度等级以仪表最大(c)误差来表示。a.相对;b.绝对;c.引用;d.附加。2.单相半波整流电路中流过二极管的正向电流的平均值与流过负载的电流平均值的关系为(a)。a.两者相等;b.前者小于后者;c.前者大于后者;d.前者等于后者的1/2。3.磁电式微安表使用后应将其两个接线端子(d)。a.开路;b.接地;c.接壳;d.用导线短接。4.某变压器的一、二次绕组匝数之比等于25。...阅读全文»
2019-02-16
拿到试卷后,简直不敢相信这是自己教出的学生,满眼尽是六七十分的学生,简直是惨不忍睹。看到这样的分数,自己非常难过,感觉非常对不起学生,是我有限的教学能力限制了他们无限的发展,是我有限的责任心,导致了他们有限的分数。前段时间由于太多的时间放在了家人身上,致使放在学生身上的时间少了很多,所有以今天这个成绩实在是因为一己之私而耽误了孩子们。痛定思痛,当提起一个教师真正的责任心,全心全力于教学,像对待自己...阅读全文»
2019-02-16
一、教学要求:1.认识13个生字。会写8个字及以下词语:出产、扁担。2.正确、流利地朗读课文。3.通过读文、感受朱德同志和战士同甘共苦的精神,激发学生对革命先辈的敬爱之情。二、教学重点、难点:1.重点:识字、朗读课文。2.难点:了解战士为什么要藏朱德的扁担,后来为什么又不藏了。三、教学时间:两课时。四、教学准备:朱德同志像、扁担图片或实物、多媒体课件。五、教学过程:第一课时(一)谈话导入,引出课题...阅读全文»
2019-02-16
《本草衍义》曰:“止是脂麻也”。《齐民要术》:胡麻,汉张骞从外国得胡麻子,今俗人呼为“乌麻”,非也。案今世有白胡麻、八棱胡麻;白者油多,而又可以为饭。此宜于白地种。二、三月,为上时;四月上旬,为中时;五月上旬,为下时。月半前种者,实多而成;月半后种者,少子而多秕也。种欲截雨脚。若不缘湿,融而不生。一亩用子二升。漫种者,先以耧耩,然后散子,空曳劳。劳上加人,则土厚不生。耧耩者,炒沙令燥,中半和之。不...阅读全文»
2019-02-16
在大道施行的时候,天下是人们所共有的,把有贤德、有才能的人选出来(给大家办事),(人人)讲求诚信,崇尚和睦。因此人们不单奉养自己的父母,不单抚育自己的子女,要使老年人能终其天年,中年人能为社会效力,幼童能顺利地成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼年丧父的孩子、老而无子的人、残疾人都能得到供养。男子要有职业,女子要及时婚配。(人们)憎恶财货被抛弃在地上的现象(而要去收贮它),却不是为了独自享用;(...阅读全文»
2019-02-16
学习目标1.认识盆、位、选等12个生字。会写分、要等6个字。2.正确、流利、有感情地朗读课文,练习复述课文。3.知道诚实是人的美德,愿意做一个成熟的人。教学重点进入情景朗读课文。让学生感悟出这篇童话的教育意义:诚实的品质最可贵。课时安排:2课时教学准备:CAI课件教学过程教学案例(一)第一课时一、创设情景,导入新课1.谈话:前两课我们拜访了小动物,不但知道了他们之间的故事,还明白了一些道理,今天我...阅读全文»
2019-02-16
1、行乐及时,上天给你什么,就享受什么。千万不要去听难堪的话,一定不去见难看的人。或者是做难做的事情,爱上不应爱的人。——《电光幻影》2、生活中无论有什么闪失,统统是自己的错,与人无尤,从错处学习改过,精益求精,直至不犯同一错误,从不把过失推诿到他人肩膀上去,免得失去学乖的机会。——《阿修罗》3、现今还有谁会照顾谁一辈子,那是多沉重的一个包袱。所以非自立不可。——《不易居》4、真正的才华如火焰般难...阅读全文»
2019-02-16
用思念做一件温暖的新衣,用惦记写一对富贵的春联,用牵挂作一幅平安的年画,用友谊做一盘快乐的糖果,把这些用真挚的问候打包送给你,提前祝你春节快乐,猪年大吉!下面是小编收集整理的猪年图片大全,欢迎阅读参考!猪年图片1猪年图片2猪年图片3猪年图片4猪年图片5猪年图片6猪年图片7猪年图片8附:2019猪年春节拜年祝福语一、猪年春节不送礼,送礼就送吐款机,附带还送验钞机;吐款机里吐出的是幸福如意,验钞机验出...阅读全文»

热门阅读

  • 点击榜
  • 点赞榜
  • 月点击
  • 周点击
  • 日点击
  • 网友推荐

    setTimeout(function () { fetch(' https://www.llysc.cn/site/request/log/realVisit?loc=https://www.llysc.cn/content/24-24696.html') .then(function () { //console.log('success') }) }, 3000) setTimeout(function () { fetch(' https://www.llysc.cn/site/request/log/readNum?id1=24696&id2=24') .then(function () { //console.log('success') }) }, 3000)